Ellu viidud

Kodanikualgatus „MAALE ELAMA“ 2012-2017
„Maale elama“ on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja kohalike omavalitsuste toetuste abil kujunenud liikumiseks, mis on kestnud juba 5 aastat. Liikumise eesmärgiks on muuta ühiskonna hoiakuid maal elamise suhtes teadlikumaks ja positiivsemaks. Selle aja jooksul on korraldatud 5 messi, millel on oma elukeskkonda tutvustanud 67 kogukonda ja osalenud 4500 külastajat. Loodud on infoküllane portaal maale-elama.ee ning FB leht https://www.facebook.com/Maaleelama/ . Liikumise „Maale elama“ tegutsemise aja jooksul on oluliselt paranenud maal elamise maine ning uute elanike maakohtadesse jõudmine muutunud tavapäraseks.
Loe edasi

Projekt „ Let`s Find and Use Your Creativity“. 2012-2013
Projekti rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu programm Norden raames.
Projekti juhtis SIA PAC Agenda Lätist. Lisaks osalesid partnerid Soomest, Jyvaskylast.
Projekti eesmärk on täiskasvanute loovust arendavate ja kaasavate koolitusmeetodite väljatöötamine ja rakendamise täiskasvanukoolituses.
Projekti raames välja töötatud koolitusmaterjalid leiad „Materjalid“ alt.

 

Projekt “Equal Opportunities” 2011-2012
Rahastatud Põhjamaade Ministrite Nõukogu programm Norden poolt.
Projekt keskendus sotsiaalse ettevõtlusele läbi Rootsi riigi sotsiaalsete töökooperatiivide kogemuse.
Osalesid organisatsioonid:

Projekti raames tõlgitud/loodud materjalid leiad „Materjalid“ alt.


E-töö tugiteenusega töötust tööandjaks 2009-2010
Kagu-Eesti töötute aktiviseerimine, koolitamine ja nõustamine nende ettevõtlikkuse tõstmiseks ja tööturule naasmiseks töötaja või tööandjana.
Loe edasi

KÕLA – Kaasamispraktikute vÕrgustiku Loomine ja Arendamine 2009-2010
KÕLA – Kaasamispraktikute vÕrgustiku Loomine ja Arendamine on MTÜ Partnerlus ja MTÜ Ruumiloojad koostööprojekt, mille laiem siht on kaasava juhtimise edendamine Eestis. Programmi toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.
Loe edasi

Koolituste sari ”Uued võimalused” 2010
Elus on olukordi, mis nõuavad muutumist. Töötuks jäämine on üks sellistest. Koolituste sari „Uued võimalused“, mille Sangaste Vallavalitsuse toel ja ettepanekul on kokku pannud MTÜ Partnerlus koolitajad, on abiks neile, kes on töötuks jäänud hiljaaegu. Aga mitte ainult. Koolituspäevadele on oodatud ka inimesed, kel on töötuks jäämise oht ja inimesed, kes juba mõnda aega on olnud kodused ning tööturult eemal. 
Uuri lähemalt


Projekt ”Kagu – Eesti töö tugiisikute võrgustik”
09.01.2009 – 31.05.2009
Partnerid:

  • Orava Maanaiste Selts MTÜ
  • Lahedad Naised Lahedalt MTÜ (LNL)
  • Tugitare MTÜ

Projekti eesmärk:
Kagu-Eesti töö tugiisikute võrgustiku jätkusuutlikkus.
Loe lähemalt


TÖÖ TUGI KAGU-EESTIS 2. TÖÖKLUBIDEST TÖÖTUBADENI
Projekt viidi ellu oktoobrist 2006 kuni märtsini 2008 eesmärgiga integreerida ääremaade (Kagu–Eesti) töise hõiveta elanikkond tööturule. Projekti raames tehti kohaliku omavalitsuse tasandil kättesaadavaks ning muudeti jätkusuutlikuks tööhõivealane tugiteenus. Selleks loodi keskkond töötubade käivitamiseks ning riskirühmade tööalaseks rehabilitatsiooniks.


VALGAMAA KÜLATURISMI POTENTSIAALI KAARDISTUS JA KÜLALUGUDE TRÜKIS
2007. aasta juunist oktoobrini läbiviidud projekti eesmärkideks olid välja selgitada Puka, Kuigatsi, Pikasilla, Nõuni, Palupera ja Otepää lähiümbruse külaturismi potentsiaal ning valmistada ette kogu maakonda kattev külaturismi arenguprojekt. Ühtlasi valmistati saadava materjali põhjal ette pildipank ning trükis, mis sisaldab kogukondades pakutava kohta artikleid ja fotosid.


BALTI-AMEERIKA TOETUSPROGRAMMI RAAMES ERALDATUD TEGEVUSTOETUSSA
Avatud Eesti Fondi Balti-Ameerika Toetusprogramm eraldas MTÜ Partnerlusele aastateks 2007/2008 organisatsiooni arendamiseks ning haldussuutlikkuse tõstmiseks toetuse, millega oli plaanis välja töötada organisatsiooni arengustrateegia; uuendada tutvustavaid materjale; korraldada liikmetele koolitusi ning ette valmistada rahvusvahelisi projekte.

 

KAGU-EESTI PARTNERLUSE PROGRAMM
2002-2003 viis MTÜ Partnerlus ellu Võru-, Valga- ja Põlvamaa Partnerluskogude strateegiad, mis olid ette valmistatud Kagu-Eesti Partnerluse Programmi raames. Just see programm on andnud organisatsioonile oskuse ja teadmiste baasi, mida järgnevate aastate jooksul on täiendatud ja süvendatud.

 

PHARE NOORTE TÖÖHÕIVE PROJEKT
2004.aastal koordineeris MTÜ Partnerlus Tööturuameti tellimusel “Phare Noorte Tööhõive projekti” Kagu-Eestis. BDA Estonia, Saaremaa Õppekeskuse ja Johannes Mihkelsoni Keskusega konsortsiumis elluviidud projekti on hinnatud üheks tulemuslikumaks Eestis ning selle järeldusi on kasutatud riiklike tööhõiveteenuste arendamisel.

 

SOTSIAALSE TÕRJUTUSE VÄHENDAMINE KAGU-EESTIS LÄBI PARTNERLUSTE (Phare PPF)
2004/2005 rakendati Phare PPF projekti, mille eesmärgiks oli valmistada Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa partnerluskogud ette struktuurifondide kasutamiseks ning koostada Riikliku Arengukava meetmetele 1.3 ja 3.6 taotlused.

 

NOORTE VÕIMALUSED MAAL
2005. aastal viis MTÜ Partnerlus ellu Phare Access projekti “Noorte võimalused maal”, eesmärgiga arendada maanoortes ettevõtlikkust. Võru-, Valga- ja Põlvamaa noortes ning nende juhendajates äratas projekt tõsise huvi õpilasfirmade vastu.KODUHOOLDUSTÖÖTAJATE PILOOTPROJEKT

2005-2006 koordineeris MTÜ Partnerlus Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud “Koduhooldustöötajate pilootprojekti” tegevusi Valga- ja Tartumaal. Koostöös Tööturuameti ja InterAct Projektid & Koolitus OÜ-ga elluviidud projektiga leevendasime tööpuudust erihariduseta ja venekeelsete töötute seas ning aitasime vastata kasvavale hooldustöö nõudlusele.

 

TÖÖ TUGI KAGU-EESTIS
2005-2006 rakendas MTÜ Partnerlus oma kõige ambitsioonikama projekti “Töö tugi Kagu-Eestis – tööhõive probleemide lahendamine ja ennetamine töötugiisikute võrgustiku kaudu”, mida rahastas Euroopa Sotsiaalfond koos 21 Kagu-Eesti omavalitsusega.

 

LEADER INFOKESKUS
2005/2007 täitis MTÜ Partnerlus konsortsiumis OÜ Maaelu Arengu Instituudiga LEADER Infokeskuse rolli. MTÜ Partnerlus ülesanneteks oli loodavate tegevusgruppide nõustamine ning infopäevade korraldamine, et aidata kaasa RAK LEADER tüüpi meetme 3.6 käivitumisele.

 

KÜLAKOGUKONNAD VALMIS LEADER PROGRAMMIKS
2006 aasta kevadsuvel viidi läbi projekt, mille tulemusena töötati välja Valgamaa Partnerluskogu strateegia kogukonna arengu meetmed ning tugevdati koostöösidemeid Balvi Partnerluskoguga Lätis.

 

E-PARTNERLUS
2006/2007 rakendatud projekt aitas parandada Otepää piirkonnas tegutsevate mittetulundusühingute ja seltsingute suutlikkust oma tegevuste tutvustamisel. Projekti raames läbiti kodulehe koostamise, fotode töötlemise ja kujundamise koolitus ning loodi mitmele mittetulundusühendusele kodulehed.