”E-töö tugiteenusega töötust tööandjaks”

esfi-logo

E-töö tugiteenusega töötust tööandjaks

Projekti viiakse ellu Meetme 1.3.1 ”Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” raames. Projekti elluviimist toetab Euroopa Liit.

Projekti tegevused toimuvad perioodil:
01.05.2009 – 31.08.2010 Võru-, Valga ja Põlvamaal

Projekti üldeesmärk:
Kagu-Eesti töötute aktiviseerimine, koolitamine ja nõustamine nende ettevõtlikkuse tõstmiseks ja tööturule naasmiseks töötaja või tööandjana.

Projekti spetsiifilised eesmärgid:
1. toimiv ja jätkusuutlik internetipõhine töötutele suunatud nõustamis-ja koolituskeskkond;
2. Kagu – Eesti töötute tööturualase konkurentsivõime tõus tänu tööturualase nõustamisteenuse olemasolule;
3. ettevõtluse e-kursus kui toimiv meetod töötute ettevõtlusalase teadlikkuse tõstmiseks;
4. töötute valmisolek alustada ettevõtlusega ning saada endale tööandjaks.

Projekti sihtgrupp:
* registreeritud töötud;
* koondamisohus olevad töötajad;
* lastega kodus olevad emad ja teised.

Projektis osalemise eelduseks on algteadmised arvuti kasutamisest ning võimalus kasutada internetti. Ettevõtluskoolitusele soovijate puhul eeldame huvi olla endale või teistele tööandjaks.

Kokkuvõte projekti tegevustest

E-nõustamine

Projekti raames luuakse eeskätt töötutele mõeldes internetipõhine nõustamis- ja koolituskeskkond. Lisaks nõustamis- ja koolitusteenuste pakkumisele, koondatakse avatavasse veebikeskkonda tööturualast informatsiooni.

Nõustamisveebist saab nõuandeid järgmistes valdkondades:
* karjäärinõustamine;
* õppenõustamine ja koolitusinfo;
* tööturg
* juhtumipõhine nõustamine;
* võlanõustamine jne.

NB! NÕUSTAMISKESKKOND AVANEB INTERNETIS ALATES AUGUSTIST 2009.

E-ettevõtluskoolitus

Töötute ettevõtlikkuse äratamiseks ning toetamiseks, töötatakse välja ettevõtluse baaskoolituse mudel, mis koosneb järgmistest osadest:
* motivatsioonikoolitus (5×6 tundi);
* ettevõtlusekoolitus toimub peamiselt internetipõhiselt; paralleelselt e-õppega toimub 5 vaheseminari, mida juhivad grupi mentorid. Koolitusprogrammi läbimiseks on arvestatud 3 kuud;
– 1 õppereis tegutsevate väikeettevõtjate juurde;
– osalemine tulevase ettevõtja tugiklubis mentori juhendamisel (5 klubi).

Kogu programm kestab 6 kuud ning lõpeb koolitatava isikliku äriplaani koostamise/elluviimisega.

Projekti raames luuakse 6 koolitusgruppi, grupi suuruseks on 20 inimest.
Esimesed 3 maakondlikku koolitusgruppi alustavad septembris 2009, järgmised jaanuaris 2010.

Koolitusgruppide komplekteerimine algab vastavalt augustis ja detsembris 2009. Koolitusel osaleda soovija peab olema registreeritud töötuna Töötukassas.

Projekti eelarve:
1 800 000 krooni sh omafinantseering 90 000 krooni.

Projekti kaasrahastavad partneritena: Võrumaa Omavalitsuste Liit, Valgamaa Omavalitsuste Liit ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit

Projekti eestvedajad:
Astrid Org

INFO
Täiendavat infot nõustamisteenuse, ettevõtluskoolituse ja kogu projekti kohta jagatakse piirkondlikel infopäevadel, kohalike meediakanalite, meie kodulehekülje ning omavalitsuste kaudu.